02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی صنایع

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته صنایع
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته صنایع در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی صنایع: اهدای زمان به دانشجویان برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.